راه نویس 5

اگر با یک تلسکوپ بسیار بسیار قوی، به یک جایی در آسمان نگاه کنی، اتفاقی را که چند صد هزار سال پیش رخ داده و هنوز نورش به زمین نرسیده، می توانی ببینی. احمقانه است

اگر با چند صد برابر سرعت نور راه بیفتی و دور دور بروی، بعد با همان تلسکوپ زمین را نگاه کنی، می توانی دایناسور ها را ببینی، باشکوه است و احمقانه.

نمی دانم چرا دانشمندهای اسگل و بیکار دنیا از این ایده ها می بافند.

/ 1 نظر / 4 بازدید

این پست دیگه خیلی شوایکی هست [خنده]