احمقانه نویسی

دلیل اینکه چند وقت است احمقانه می نویسم چیست؟ هنوز نتوانسته ام درست بفهمم؟ شاید هم چرا!

- سبز زیبای خزر از لجن و جلبک هرزه آن است.... هرزه باش

- بلندترین پیشانی ها حتی به کـون آسمان هم نمی رسند.... کرم خاکی باش حالشو ببر

اینها را هم از اسفار باکنون درآوردم!

/ 0 نظر / 4 بازدید