ادامه پریش-نویسه ها 5

١- زن ها وقتی عاشق می شوند تقریبا هر کاری می کنند. مردها وقتی عاشق شدند، کارشان تمام شده و زندگی خودشان را می کنند. جالب نیست؟ استثنا می شناسید؟

٢- تکمله ای کوچک بر خیانت : دیانت ما عین خیانت ماست.

/ 1 نظر / 12 بازدید
مرجان

بیشتر از نصفشان فکر هم نمیکنند که چرا باید عاشق این ادم بشوند وجالب اینکه بعدا خوشان را برای آن آدم فرضی هم میکشند من کار مردها را بیشتر قبول دارم