ادامه پریش-نویسه ها 8

١- و در ابتدا کلمه بود و هیچ نبود. و کلمه خدا را آفرید. اشتباه غیرقابل بخشایش تایپی غریزه (که غریضه نوشته شده بود) بر خودم هم دشخوار آمده است. ببخشایید. تکمله ای برای اصلاح به پست نیفزوده ام که همیشه یادمان بماند که کلمه، ما را آفریده است.

٢- و از طرایف کلمات، اعجاز ریشه ضرر است که ضرورت و مضر را می آفریند.

٣- این نوشته ابراهیم نبوی انگار که حرف بیشتر ماست که جوگیر می شویم. نمی دانم لینک ها هم دچار چالش مخابراتی می شوند یا نه،‌ پس از ترس آفت فیـلـتریـنگ،‌کمی space اضافه می کنم. خودتان کمش کنید.

http://www.ro o zon li ne.com/archives/2009/01/post_10963.php

/ 0 نظر / 11 بازدید