سلام. امروز نه جام جهانی داريم نه هيچ چيز ديگر!

امروز صدای چکمه داريم. بلند و بلندتر...

قرارداد بزرگ بين وزارت نفت و سپاه. خط لوله از عسلويه به ايرانشهر! (لينک به روزنامه شرق)

خواندن افاضات فرمانده سپاه را توصيه می کنم.

فراز آن :‌ برای اين کار هم اجری در دنيا نمی خواهيم. ما سودطلب و تاجر نيستيم. اگر به دنبال دنياطلبی بوديم وارد سپاه نمی شديم. اگر درآمدی هم حاصل شود در جهت دفاع از مملکت است.

نکته ۱: سپاه در ازای اين کار به جای پول از دولت و رييس جمهور ماچ می گيرد.

نکته ۲: دقت کنيد اگر درآمدی حاصل شود، جهت دفاع از مملکت است!!! اگر دوست داريم می توانيم مملکت را به حکومت تغيير دهيم.

/ 1 نظر / 3 بازدید

سياسی شدی.يکی از ۷۰ ميليون گروگان اين آب و خاک.