فارست گامپ

یاد فیلم فارست گامپ افتادم، جایی که قرار است با رییس جمهور (یادم نیست کی) ملاقات کند، در اتاق انتظار میز آبجو بود و او شروع به نوشیدن کرد. وقتی موقع ملاقات شد، حسابی به خودش می پیچید. رییس جمهور از او به خاطر رشادت هایش در جنگ تقدیر کرد و `پرسید  چه احساسی داری یا اینکه حالا که از جنگ برگشته ای چه کار می خواهی بکنی. این ابله دوست داشتنی جواب داد :  I like to pee

دوست دارم وقتی در مورد چیزی نمی خواهم حرف بزنم، یا حرف و احساسی ندارم به همین راحتی جواب بدهم. I like to pee

و تازه هنگام درخواست رییس جمهور برای دیدن جای مجروح شدنش، بدون سوالی شلوارش را پشت به او پایین کشید و نشان داد. کارش زیبا نبود؟

/ 0 نظر / 4 بازدید