رویای یک نیمه شب تابستانی

و باز می گردد رخوت به نقطه آغاز

وسواس حرکت کند انگشت به روی تیره پشت

پت پت شمع در خاموشی هر شب

به پهلو خوابیده ام رو به دیوار

کابوس نبودن تو پشت سرم

نفسهای گرم

رطوبت تازه

دود سیگار تازه خاموش شده هنوز در اتاق

پیچیدن دوباره پاها به دور هم

بر می گردم

/ 0 نظر / 3 بازدید