راه نویس 3

سرت با آن گونه های خوشتراش و لبان شهـوانـی روی شانه ام بود

خواب بودی و عمیق نفس می کشیدی

کاش این جاده هرگز تمام نشود

/ 1 نظر / 3 بازدید