بازهم شعری از متالیکا

حوصله کنید و این را بخوانید. این یک دستور است

لینک دانلود

You just stood there screaming
fearing no one was listening to you
they say the empty can rattles the most
the sound of your own voice must sooth you
hearing only what you want to hear
and knowing only what you've heard
you, you're smothered in tragedy
and you're out to save the world

misery
you insist that the weight of the world
should be on your shoulders
misery
there's much more to life than what you see
my friend of misery

you still stood there screaming
no one caring about these words you tell
my friend before your voice is gone
one man's fun is another's hell
these times are said to try men's souls
but something's wrong with all you see
you, you'll take it on all yourself
remember, misery loves company

misery
you insist that the weight of the world
should be on your shoulders
misery
there's much more to life than what you see
my friend of misery

you just stood there screaming
my friend of misery

شاید بعدا به شیوه دلخواه خودم ترجمه اش کردم. می دانم آنقدر ساده و زیباست که احتیاج به ترجمه ندارد، ولی کاری است که دوست دارم

/ 1 نظر / 4 بازدید

آره. بیچارگی عاشق یافتن همدم است. من خیلی وقته وبلاگتو میخونم. از پارسال تیر فکر کنم. این اواخر مستاصل ناراضی از رضایتت به نظر میای!همینجوری اومدم یه ابراز نظری کنم: وبلاگت صادقانه است.