مساله ای به نام آرش زرتشت

چند روزی هست که بعضی از وبلاگ ها گیر داده اند به پدیده ای به نام آرش زرتشت. یکی از وبلاگها لینکی از  Y!360 این موجود منفور گذاشته بود. گویا این آقا نوشته های بقیه را copy / paste و به اسمش خودش منتشر می کند. و گویا تر اینکه نامبرده از بخت بد منصوب به خواجه نصیر هم می باشد. در صورتیکه کسی از نامبرده اطلاعی دقیق دارد، بفرماید تا محض عرض ارادت، احوالات ایشان قبض گردد. نوشته هایش به یک بار خواندن هم نمی ارزند، ولی برای ابراز جوگیری از چیزی که به من ربطی ندارد و همدردی با سایر نویسندگانی که همه روزه نوشته هایشان را می خوانم و نیز درک عمق فاجعه این پدیده خویشخدابین بد نیست سرکی بزنید  ( در اینجا )

و البته چیزهایی که دیگران در موردش نوشته اند : یک پوریا (که نوشته هاش کلا فوق العاده باب طبع من هستند) ، نسخه هفدهم، قصه های عامه پسند (یکی دیگه از جاهایی که همیشه چیزی برای خوندن و لذت بردن داره) و daily frankly که امروز پیدایش کردم و به نظرم برای خواندن جای خوبیست، و Redway که فقط یک جمله احتیاج داشته که حق مطلب را ادا کند.

به هر حال این جریان هیچ ربطی به من نداشت، و من هم با انشایی تلفیقی گه آخرش نفهمیدم چه جور نوشته ای شد، خودم را نخودی کردم در این آش، باشد که رستگار شویم.

/ 2 نظر / 7 بازدید
3tlite

Hey it was really cool the way you linked to those blogs; I mean, it was PERFECT, first you gave the link to the post you were talking about, and then you gave the link to the blog itself, in parentheses. You have no idea how fun it is to find somebody that cares about this shit! And I always think there is nothing better than having somebody find the amount of care you have put into this whole thing!

سیامک

اما من این موضوع رو کاملا پی گیری کردم و فهمیدم که نباید یه طرفه به قاضی رفت با آرش هم یک ارتباط بگیر و میفهمی که اینجوری نیست قضیه میفهمی چه بچه با مرامیه