درد دل هايی که دل درد می شوند ۴

حافظه ما پیوند ناگسستنی با فراموشی دارد. به سختی به یاد می آوریم و راحت از یاد می بریم... لطفا به خرداد ۷۶ تا کنون بازگشتی کنید، هر چقدر کوتاه.

من به هیچ وجه طرفدار اصلاح طلبان نیستم، فقط دشمن سرسخت جناح مقابل هستم!

و آزادی آنقدر زیاد است که نمی توانیم راه برویم و افشره آزادی افتاده از یابوی هیات دولت را لگد نکنیم... روزنامه ها آزادند تا جایی که جانشان در بیاید در تایید دولت انتقاد کنند،‌ البته آزاد در این جمله به معنی موظف به کار رفته است...

/ 0 نظر / 5 بازدید