شکر!

الحمدلله رب العالمين و مصباح المتقين و من هو يحب الايتاليين المحبوبين المتفاوزين...

و اما بعد. شهادت تاريخ به بزرگ بودن زيدان است و ستاره بختش نورافشان که ناگهان احساسی حاکی از خلجان سرش را در می نوردد و شاخهای نورسته اش او را به تمرين با ديواره گوشتی وا می دارد و شرحش برفته است در هر ثانيه از پخش و پخوش مجدد و البته احتمالا در سانسورهای بی مرز بازی...

واقعا نمی دانم چه چيز او را به اين کار واداشت. بهتر می بينم به يک دسته علامت تعجب های تازه و نورسته و صاف مهمانش کنم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

/ 0 نظر / 8 بازدید