آقای روشنفکر، یک لحظه صبر کن

صبر کن! برگرد، دوباره به کتابخانه ات نگاه کن! همه را خوانده ای؟ با آنها زندگی کرده ای یا در آنها گم شده ای؟ باورت شده که روشنفکری را ختم کرده ای و مشغول استفراغ کردن آن به روی بقیه هستی؟ چه ارزشی برای آن همه "خواندن" بی مهابا قائل هستی؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

فکر می کنی چند بار باید هر کدام از آنها را بخوانی تا خودت را از لابلای برگ هایشان باز پیدا کنی؟

می دانم می دانم روشنفکری و خصوصا ژست لیبرالیستی همراه با آن مد روز است. آنقدر در فردیت خودت غرق شوی که هیچ کس دسترسی به کنه وجودت نیابد. ولی باز هم صبر کن! من مشکلی با غرق شدنت ندارم. من هم در فردیت خودم غرق هستم. نگو که معانی را اشتباه گرفته ام. اقلا در آنها گم نشده ام. خودم را گم نکرده ام. بازگشت به خودم و هویت از دست رفته ام را فریاد نزده ام. من هویت خودم بوده ام بی پروا و بی شفقت! بی اجازه دیگری در اعماق لباس های زیرش به دنبال گم شده های خودم نگشته ام.

تو فقط برای خودت آزادی می شناسی. برگ برگ پوسیده های فکرت را با کتابخانه ات آمیخته ای. من از کتابهای تو هیچ نخوانده ام و نخواهم خواند! خودم را در آنها بازتولید نخواهم کرد و نخواهم کوشید دیگری را از آنچه می خواهد، با چیزی بیشتر از اظهار نظری منع کنم. هرگز آنقدر وقیح و دوگانه نمی شوم که ذهن دیگری را تا سرحد امکان در هوای مسموم خرافاتی که مغزم را پوشانده و حتی نمی دانم از کجا آمده زهرآگین کنم و سپس تمام سماجت چشمانم را برای دیدار و بازدیدارش به کار گیرم.

هرگز فکر نمی کردم کسی را که خودم روشنفکر می دانم (می دانستم) و آنقدر با فکرهای زیبایش آشنا بودم، بخواهم با دستانم به چهارمیخ برکشم. آنقدر به فشردن گلویش در فکرم ادامه دهم که هیچ از خاطره اش بر ذهن و لبم جاری نشود. آنقدر از شعار "باید آزادی تحدید گران آزادی دیگران محدود شود" لذت می برم که تو را هر لحظه در قفسی فرض می کنم که با دستانم به دورت تنیده ام.

و در همان حال می خواهم که تو روشنفکر! آزاد باشی. آنقدر آزاد که بتوانی مغز آزادهای دیگر را به میل خودت بخراشی تا دیگر "نروید گل و برگ بلورین بال شعر از آن". و می خواهم آنقدر آزاد باشی که با دریچه چشمان تنگ نظری تو همه را ببینم و بعد بشناسم.

 

 

تقدیم به تمام روشنفکرانی که با دیدن کتابهای کتابخانه شخصی شان گمان باطل بر دوش داشتن بار دنیا را در خود تقویت می کنند.

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید