دوستت دارم

باد در موهای کوتاهت

چین خوردن جلوی لباست

و بالا رفتن گهگاه دامن

با دست ترا به خود می خوانم

در آغوشم می گیری

می خندم و می بوسمت

ترا هل می دهم

به عقب، خیلی عقب تر از الان

و پنجه هایم را می کنم از زمین

دره دهان گشاده و پشت سرم ایستاده است

بدون خداحافظی، شاید روزی!

/ 5 نظر / 3 بازدید
خلسه

یلد شعرای نرودا افتادم...[دست]

خلسه

دوشیزه با دامن بلند پرچین و شکن دوشیزه ی تنهایی به سان لاله ای بی کرانه شکوفا در زورقی از نور می گذری روی جذر و مد بلند شهر از میان سرودهای گنگ مذهبی و ستارگان بلورین دوشیزه با دامن بلند پرچین و شکن بر بستر رود خیابان به پیش می رانی تا به دریا!

خلسه

دوشیزه با دامن بلند پرچین و شکن دوشیزه ی تنهایی به سان لاله ای بی کرانه شکوفا در زورقی از نور می گذری روی جذر و مد بلند شهر از میان سرودهای گنگ مذهبی و ستارگان بلورین دوشیزه با دامن بلند پرچین و شکن بر بستر رود خیابان به پیش می رانی تا به دریا!

خلسه

آه چه سخت است خواستنت آن گونه که من می خواهمت از عشق تو آسمان قلبم و کلاهم در کار آزار من اند چه کسی خریدار روبانی ست که من دارم و این اندوه کتانی سپید تا از آن دستمالی بسازد؟ آه چه سخت است خواستنت آن گونه که من می خواهمت!