سردار زارعی آزاد شدند

بله باز هم مدارک کافی نیست! کی گفته بود ۴-۵ نفر بودند آنهم بدون لباس در حال نماز؟ نه آقاجان فقط ۴ تا مومنه بودند تازه حاجی پیش نماز نبوده، پس نماز بوده البته شک هست که اگر بدون لباس بودند، قصد حاجی حظ بصر از "ویو"ی حاصله از پس نمازی بوده باشد، ولی در فیلم برداری های انجام شده، درست نمی شد تشخیص داد که لباس داشته اند یا نه. بعد تازه اگر حاجی اینها رو به قصد ثواب خانه نمی برد، ممکن بود توی خیابان منتظر آدم ناباب شوند و مراسم خاک توسری به جا بیاورند که با درایت حاجی مشکل حل شد. از همه اینها بدتر، چرا با تنزل بازنشسته اش کردید؟ اصلا چرا بازنشسته؟ حالا به فرض که طبق این شوخی پیرمردی قدیمی،‌ نه با یک زن، که با چند زن نشسته حرف زده، چرا توی حکم این را تاثیر می دهید؟ ایشان نمونه مدیران خدوم و مومن این نظام هستند و برخورد این چنینی با کسی که رفیق شفیق و یار غار (باز هم فکر بد کردید؟ هر غاری که غار نیست) قاضی مرتضوی است، هم بی احترامی و هتک حرمت آنها و هم خطرناک است. نگفتید قاضی عصبانی می شود؟ بیرون رفیق دارد و با مقامات عالیه که هنوز هویت آنها پوشیده است همدم است؟ دیگر ریسک نکنید اول بنا را به نیت خیر بگذارید. حالا آبروی خودتان رفت. خوب شد؟

/ 0 نظر / 4 بازدید