انتصخابات

گیج شده ام. دیگر خوب و بد را تشخیص نمی دهم. وقتی به حزب و جبهه ای که ادعای طرفداریش را داریم، انتقاد وارد می کنیم که چرا دست به عمل مهمی نمی زند (هرچه باشد) و با رد صلاحیت ها باز می ماند و رقابت می کند، وقتی در پاسخ به انتقاد از گرذشته، یا وضع حال را بهانه می کنند و یا کارهای گذشته خود را تایید و بر نقطه ضعف ها تاکید می کنند، و وقتی که عده ای دیگر از کسانی که قبول داریم بهترین راه را قهر با صندوق ها می دانند، می مانیم که چه کنیم!

وقتی که می دانیم شرکت در انتخابات بهره برداری حکومتی به همراه دارد و باز هم رای می دهیم، از خودمان بیزار می شویم.

وقتی می دانیم شرکت نکردن، تکرار اوضاع نامطلوب گذشته است باز هم از خودمان بیزار می شویم.

ما انسانیم و مسئول،  حداقل در مورد انسان بودن! بهتر است تصمیم بگیرم هرچند متعلق به این دیار پرگهر نباشم

/ 2 نظر / 3 بازدید

دلم به حال همه ما میسوزد.ما گیر کردیم انسان مسولیت اینها مسایلی است که دیگر این مردم را به فکر کردن وا نمیدارد آنها فقط به فکر ....ولش کنید ما فقط دست وپا می زنیم تا هر کداممان خود را نجات دهیم نه دیگری را.این معنی انسانیت در اینجا است.

راستی اسم جالبی انتخاب کردی.خوشمان آمد