در محضر شعر

بعضی شعر ها سالها بعد از زمان خودشان معنی و مفهوم پیدا می کنند. بلاتشبیه مثل آیات قرآن.

مثال:

سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت

مفهوم:

سری به بخش جراحی بیمارستان ها بزنید و کودکانی را که ختنه می شوند ببینید

/ 1 نظر / 3 بازدید
کامیار

ای دل مپیچ کانجاش چی؟آنجاش چی؟