در مورد نوشته قبلی باید اصلاح و تصریح کنم که منظورم به هیچ وجه تبرئه او نبود. در مورد محکوم نشدن غریزه توسط عقل، باید اضافه کنم که  اگر نتوان غریزه را طبق قوانین عقلی محکوم و مجازات کرد، هیچ قانون و معیاری باقی نمی ماند. منظور فقط عدم تطابق است و نه اینکه به حکم اینکه غریزه از عقل پیروی نمی کند (و برعکس) بخواهیم هر عکس العمل غریزی را در مقابل عقل آزاد بگذاریم. از اهداف حدود عقلی ، تحدید غریزه ها است. پس با سکوت در مقابل حرکت غریزی زیدان مجبور به محکوم کردن عقلی آن هستیم. از جهت مغایرت با قوانین فوتبال و انسانی و مدنی، و از جهت ضرر و ضربه ای که به تیمش زد، و از جهاتی دیگر! ولی به هیچ وجه مجاز به محکومیت غریزه او نیستیم که همه ما این غرایز را بروز می دهیم. نه؟

/ 0 نظر / 5 بازدید