پایان دوران خودسانسوری؟؟؟؟؟

اصلا به این نوشته مطمئن نیستم. شروع کردم به مقدمه چینی برای فکر کردن به اینکه آیا شوایک اجازه دارد اینجا بیشتر خودش باشد؟ همزمان باید اشاره کنم که منظور فجیع تر از آنست که تصورش را دارید. احتمالا با صور قبیحه مواجه نخواهید شد ولی زبان بسیار رکیکی ممکن است گاه به گاه به کار رود که در آینده شانس چندانی برای چشم در چشم شدن بی خجالت باقی نگذارد. در همین راستا باید عرض کنم اتفاقی چنان بی ربط من را به نوشتن این چند خط و اتمام حجت با شوایک وادار کرد که در حد ربط شقیقه به هر چیزی می توانست باشد. اگر هم فیلتر شدیم به تخم همان که سعدی حواله مردن نکونامان را به نامش صادر کرده بود. زین پس نوشته هایی با لغات Explicit  و یا مفاهیم اروتــیــک در این وبلاگ یافته خواهد شد. شرمنده. هرچقدر با شوایک ذهنم سنجیدمش و آنکه می شناسمش، جوابها همخوان نبود. شوایک هرچیزی در ذهن داشت بدون دندان زدن می گفت. من نمی توانم. شاید اینجا تا حدودی تمرین کنم.

/ 0 نظر / 13 بازدید